คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอนุชา   เฮืองศรี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-22
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-26
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-24
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-22
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
2121-2004การประมาณาราคางานโยธา1-3-24
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
ยธ.31
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
ยธ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
ยธ.11
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
ยธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20121-2105 ----------------------------------------------›
ยธ.21
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2121-2011 ---------›
ยธ.31
‹--------- 2121-1001 ---------›
ยธ.31
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
ยธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2010 ---------›
ยธ.11
‹--------- 2121-2112 ---------›
ยธ.31
‹--------- 2121-2112 ---------›
ยธ.31
‹--------- 20121-2114 ---------›
ยธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล