คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศุภชัย   อ่อนสิงห์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.อุตสาหกรรมก่อสร้าง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาโยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ1-3-24
20121-2003การสำรวจเส้นทาง1-3-24
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-26
20121-2109ไฟฟ้าในอาคาร1-3-24
20121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-22
2121-2002การสำรวจเส้นทาง1-3-24
2121-2009เทคนิคงานโยธา2-0-22
2121-2107การอ่านแบบ1-0-11
2121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-24
2121-8501โครงการ4-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
ยธ.11
‹---------------------------- 20121-2003 ----------------------------›
ยธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2002 ----------------------------›
ยธ.31
‹---------------------------- 2121-2111 ----------------------------›
ยธ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2121-2009 ---------›
ยธ.31
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
ยธ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20121-2103 ----------------------------------------------›
ยธ.21
‹---------------------------- 2121-8501 ----------------------------›
ยธ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2109 ----------------------------›
ยธ.21
‹--------- 20121-2115 ---------›
ยธ.21
ยธ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล