คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 2
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 4
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24 4
20121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 4
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24 4
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 2
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  11-25-19 36 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
 นายภูมินทร์
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี
331 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
331 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
 นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี
435 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
435 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
435 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล