คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.ปกติ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 2
2121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22 2
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 4
2121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 4
2121-2004การประมาณาราคางานโยธา 1-3-24 4
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 2
2121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 4
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24 4
2121-8501โครงการ 4-0-44 4
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  16-23-23 39 37
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี
321 
 น.ส.GE HAN
321 
 น.ส.GE HAN
413 
 นายภูมินทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายศุภชัย อ่อนสิงห์  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี  นายอนุชา เฮืองศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล