คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศักดา   ยืนยิ่ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ.พละศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-13
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-114
20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิต1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-12
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ2-0-22
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-12
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-16
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.11,ชอ.22,ชอ.21,ชก.12
322 
ยธ.21
322 
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
322 
‹--------- 30000-1602 ---------›
สชก.(ม.6)11
‹--------- 20000-1603 ---------›
บช.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ทค.ทวิ.11,ชย.13
‹--------- 20000-1603 ---------›
บช.12
‹--------- 2000-1601 ---------›
ชก.ทวิ.35,ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชฟ.ทวิ.11,สชฟ.(ม6)11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
322 
ชฟ.21,ชฟ.22
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
สคธ.ทวิ.11,สคธ.(ม.6)11
‹--------- 20000-1603 ---------›
บช.13
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
สชอ.ทวิ.11,สบช.(ม.6)11
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
สบช.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.12,ชย.ทวิ.14,ชย.ทวิ.13,ชย.11
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
สชย.ทวิ.21,สชย.(ม.6)21,สชย.ทวิ.22
322 
‹------------------ 20000-1606 ------------------›
ชก.21,ชก.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล