คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายชาญชัย ลำงาม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 4
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 8
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  13-25-21 38 36
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศักดา ยืนยิ่ง  นายศักดา ยืนยิ่ง
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
416 
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
416 
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
416 
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
537 
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
537 
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
537 
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
334 
 นางชุติมณฑน์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล