คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   436
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี1-4-35
30201-2006การบัญชีชั้นสูง 22-2-34
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-34
30201-8501โครงงาน4-0-44
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30201-8501 ----------------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
‹--------- 20201-2106 ---------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
‹--------- 20201-2106 ---------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30201-2006 ----------------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 20201-2106 -------------------------------------›
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล