คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   434
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด1-4-35
2201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-34
2203-2004งานสารบรรณ1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2003 ----------------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 20201-2003 -------------------------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
‹------------------ 2203-2004 ------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
‹--------- 20201-2003 ---------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2003 ----------------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
‹---------------------------- 2201-2003 ----------------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2003 ----------------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
‹------------------------------------- 20201-2003 -------------------------------------›
น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล