คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   433
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม2-0-22
20201-2107การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ2-2-34
2201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี1-4-35
2201-8501โครงการ1-3-44
30201-2001การบัญชั้นกลาง 12-2-34
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
‹------------------------------------- 2201-2008 -------------------------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-8501 ----------------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
‹--------- 2000-1406 ---------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1406 ---------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
‹--------- 2201-2008 ---------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
‹------------------ 2201-2008 ------------------›
น.ส.อำไพ อะวะโห
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล