คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   431
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด1-4-35
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-4-35
20203-2007งานสารบรรณ1-2-23
30201-2002การบัญชีชั้นกลาง 22-2-34
30201-2101ระบบบัญชี3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  38  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  7     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
‹--------- 20201-2005 ---------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
‹--------- 20201-2005 ---------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30201-2002 ----------------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30201-2101 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
‹--------- 20201-2003 ---------›
นางสุภาพร ถิรบุตร
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
‹--------- 20201-2005 ---------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
นางสุภาวดี ทวีแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล