คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   426
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
2200-1005การขายเบื้องต้น 21-2-23
2203-2004งานสารบรรณ1-2-23
3200-0002หลักการขาย3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ2-2-34
3200-1003หลักการตลาด3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3200-1002 ----------------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 3200-0002 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3200-1002 ---------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 3200-1003 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2200-1005 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹--------- 3200-1002 ---------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2200-1005 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 2203-2004 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล