คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   426
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-23
2200-1008กฏหมายพาณิชย์2-0-22
30200-1002หลักการตลาด2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹--------- 2200-1008 ---------›
นายเกรียงไกร บุญครุฑ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹--------- 30200-1002 ---------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
น.ส.สุรีพร คืนดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล