คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   416
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-34
20204-2107การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์2-2-34
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ2-2-34
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์3-0-33
30201-2005การบัญชีชั้นสูง12-2-34
30204-2003การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ2-2-34
30204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  64  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  22     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20201-2104 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
‹---------------------------- 2201-2104 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30204-2003 ----------------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20204-2107 ----------------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
‹--------- 30201-2005 ---------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20201-2104 ---------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹---------------------------- 30204-2005 ----------------------------›
น.ส.รุ่งนภา โกมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล