คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   415
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า1-4-35
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-34
30201-2003การบัญชีต้นทุน 12-2-34
30201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30201-2004 ----------------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
‹--------- 20201-2001 ---------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
‹--------- 20201-2001 ---------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2004 ----------------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
‹---------------------------- 2201-2004 ----------------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
‹--------- 20201-2001 ---------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล