ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และ บุคลากร
ด้วยระบบ แสกนใบหน้า
Username:
Password :
en

หน้าแรก

  บัญชีรวมเวลาเข้า-ออก
  บัญชีลงเวลา เข้า
  บัญชีลงเวลาเข้า-ออก
  เรียงตามเวลา เข้า
  รายงานการไม่มาลงเวลา
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายวัน
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายเดือน
  รายงานผู้มาสาย
  รายงานผู้กลับก่อนเวลา
  รายงานครูกลับก่อนเวลาสอน
  ตารางสอน
  ข้อมูลการลงเวลา
  ข้อมูลผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ข้อมูลลายนิ้วมือ
  การตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
  เกี่ยวกับระบบ
วันที่ :
sql_2
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1506   นายสมาน สมจริง  ผู้บริหารสถานศึกษา
21150   นายวรรณดี กลมพันธ์  ผู้บริหารสถานศึกษา
341   นางณัฐรดา ขันวงษ์07:23:54  ข้าราชการพลเรือน
442   นางเพชรรุ้ง ภูมิภักดิ์05:24:33  ข้าราชการพลเรือน
544   นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ07:52:05  ข้าราชการพลเรือน
643   นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน07:56:37  ข้าราชการพลเรือน
753   นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
81777   นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
91816   นางสาวจารุภา แก้วลอย07:56:50  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
101846   นายพุฒิพงษ์ มะยา   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1162   นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม07:52:34  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1263   นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1364   นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
141116   นายไสว โทนะพันธ์06:31:00  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
152026   นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
161001   นางสาวชลญา อุทัย  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
171348   นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
18803   นางสาวสายทอง คำหงษา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
192030   นางสาวภัทรภร ทองใบ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2073   นายสุภาพ สัจจสมภาร06:19:56  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2172   นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์07:44:06  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2274   นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์06:26:02  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2380   นางสาวสุจีรา วิชาชาติ07:51:57  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
243332   นายภควัต สิงห์คำ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2575   นางสาวบุญมี สารชาติ05:57:00  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
261817   นางสาวปราณี รองสุพรรณ์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
271060   นางสาวรัตนา ชินทอง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
28550   นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
291357   นางสาวศิรินทรา เข็มทอง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
303413   นางสาวมนสิชา การะเกตุ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3181   นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
321741   นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
332003   นายอรรถชัย สุดบนิด07:20:51  กลุ่มวิชาภาษาไทย
349   นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
3592   นายสกล หุ่นงาม  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3614   นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
37119   นายอดิศักดิ์ นันตะเคน07:41:08  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
382569   นายจิระเดช มัฆวิมาลย์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3997   นายถาวร นาคกระโทก  กลุ่มวิชาพลานามัย
401023   นายเมธาวุฒิ แสงกล้า07:13:25  กลุ่มวิชาพลานามัย
4145   นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง06:36:57  กลุ่มวิชาพลานามัย
421362   นายพีรวิชญ์ จันเทพา  กลุ่มวิชาพลานามัย
43117   นายนิกร จันทร์เทศ  แผนกวิชาก่อสร้าง
44113   นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต  แผนกวิชาก่อสร้าง
45115   นายราชวัตร นาจำปา  แผนกวิชาก่อสร้าง
46116   นายมนต์เทพ สอนศรี07:42:09  แผนกวิชาก่อสร้าง
47141   นายเถลิงศักดิ์ สุพรม  แผนกวิชาก่อสร้าง
483000   นายฉัตรชัย นางวงค์  แผนกวิชาก่อสร้าง
49955   นายอภิชัย มีศิลป์  แผนกวิชาก่อสร้าง
50594   นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก08:25:22  แผนกวิชาก่อสร้าง
51121   นายชาติชาย ทองพีระ05:53:10  แผนกวิชาโยธา
522562   นายสันติรักษ์ โตรัศมี  แผนกวิชาโยธา
53610   นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา  แผนกวิชาโยธา
541812   นายศิวกร ธิมา08:13:52  แผนกวิชาโยธา
552007   นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ07:51:28  แผนกวิชาโยธา
5620   นายพงศธร จันทร์แจ้ง07:54:46  แผนกวิชาโยธา
571842   นายนฤชัย อาจวงศ์  แผนกวิชาโยธา
581347   นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
59132   นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา07:40:06  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
6031   นายไชยา บุตรวงค์07:13:22  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
61291   นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
621364   นายอาทิตย์ โทนะพันธ์  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
63134   นายวรพจน์ ศรีเมือง06:31:55  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
64142   นายบุญนาน มากสิงห์07:49:54  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
65143   นายจักรพันธ์ บุรณะ  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6630   ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
671119   นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
681719   นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน06:41:30  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
691398   นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ  แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
70601   นายกัณหา อุทธิเสน07:53:46  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
71602   นายอุดร เศษโถ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
721819   นายวุฒิภัทร พรมมา  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
73915   นางนพวรรณ สาธุการ07:33:29  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
74604   นายเริงศักดิ์ สายรัตน์07:51:46  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
751820   นายประดิษฐ์ สมจันทร์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
76552   นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
77611   นายนที จันทร์เทียม07:59:28  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
783002   นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
79612   นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์07:54:02  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
802566   นายเปรมปรีดี อินตะนัย   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
811743   นางสาวเรวดี อะมินรัมย์  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
82279   นายประวิทย์ ราชภักดี  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
83621   นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส  แผนกวิชาการบัญชี
84624   นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์06:25:42  แผนกวิชาการบัญชี
85626   นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์  แผนกวิชาการบัญชี
866210   นางกฤษณา จันทร์เทศ  แผนกวิชาการบัญชี
87627   นางธิดาวรรณ สรรพศรี07:18:05  แผนกวิชาการบัญชี
88628   นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ07:40:58  แผนกวิชาการบัญชี
89629   นางณัฐิกา สิมชมภู07:31:56  แผนกวิชาการบัญชี
90632   นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ06:30:02  แผนกวิชาการบัญชี
91625   นางผาณิตา สีหนาท07:21:13  แผนกวิชาการบัญชี
921844   นายวรวุฒิ ลาลุน   แผนกวิชาการบัญชี
931714   นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ  แผนกวิชาการบัญชี
941717   นางสาวเกวลิน บุญเสนอ  แผนกวิชาการบัญชี
95652   นางลลิดา โค้วไพโรจน์07:10:04  แผนกวิชาการขายและการตลาด
96634   นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส  แผนกวิชาการขายและการตลาด
97609   นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์  แผนกวิชาการขายและการตลาด
98104   นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง07:48:22  แผนกวิชาการขายและการตลาด
991117   นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ07:29:05  แผนกวิชาการขายและการตลาด
100648   นายวุฒิพงษ์ สมใจ07:49:40  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
101643   ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ07:53:20  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
102644   นายยุทธสาร สารการ  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
103645   นายเลิศ ก้านเหลือง07:34:28  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
104646   นายบัญชา ปัญญามงคล06:42:34  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
105647   นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง07:34:40  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
106125   นายสุภาษิต ดวนใหญ่06:21:11  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
10798   นายณัฐวัฒน์ บุระพา  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1086410   นายอดิศักดิ์ นพแสง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
109503   ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู07:33:53  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
110618   นายจำเริญ ทอนบุญมา  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
111606   นายฉัตรชัย ไชยสาร  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
112902   นายภาสกร ดงทอง07:48:30  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
113901   นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย06:45:46  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
114620   นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
115614   นายปฎิพล รวยสูงเนิน  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1166412   นายอักษรทัย งามแสง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
117613   นายพิศาล ไชยบุรี  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
118616   นางสาววิสุดา สารสุข  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1191767   นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1201815   นายอรรถศร สุขทะเล  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12158   นางสาวอังศุธา สุทธิประภา  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
122958   นางสาวงามศิริ สุวรรณดี  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1232025   ว่าที่ร.ต.ก้องนาคินทร์ จรัญวุฒิวงศ์06:07:28  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1241718   นายกรณ์ ก้านเพชร07:22:14  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1251802   นางสาวธิรณี แสวงนาม  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
12657   นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1272022   นายจิรธร บุญปัญญา08:16:05  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
128826   นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
129619   นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
130683   นายจิรยุทธ์ โชติกุล07:32:18  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
131684   นายอินทร์ จงจำ07:50:49  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
132686   นายภาสกร จำปาเรือง07:40:21  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
133689   นายพุตตาล วรรณทอง07:37:12  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13484   นายสิทธิชัย คำเสียง  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13512   นายคณันนท์ จันทร์อ่อน  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1361351   นายปรเมษฐ์ เวชกามา  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
137692   ว่าที่ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
13869   นายนพดล สิ้นทุกข์07:27:41  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
139694   นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน07:36:43  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
140695   นายสัจจา อินทรสุขศรี06:13:15  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
14199   นายธนกร สุขส่ง  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1421111   นายชริน อินทรสุขศรี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
143516   นายชาญณรงค์ ไชยนรา  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
144833   นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1451841   นายปรีชา พุทธเสน07:56:27  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
146701   นายชัยรัตน์ ทองใบ  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
147706   นายอรุณ ทองกลม  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
148702   นายทรงธรรม พวงแก้ว  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
149703   นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล07:13:14  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
150704   นางมัลลิกา สิทธิโชค07:08:14  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
151705   นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย07:05:15  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
152707   นายองอาจ อรรคบุตร06:52:55  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
153709   นายสมคิด พิมสอน  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
154720   นายสันทัด จันทฤทธิ์06:29:42  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
155710   นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1567010   นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1577011   นางสาวธัณณิชา สมนา  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
158607   นายธีระชาติ ปู่แตน  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
159912   นายวิสณุกร ดาวไสย์  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
160711   นายคำพา ขันตี06:43:05  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161712   นางปริษา ปั้นดี07:59:21  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
162713   นางกาญจนา ถามุลเลศ06:42:56  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
163714   นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
164715   นางวราดา ขันตี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
165716   นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
166502   นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1677110   นายณัทพงศ์ โยธี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16846   นางสาววิภาวี ณ นิมิตร08:03:51  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1691003   นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1701010   นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1712560   นางสาวบุณณดา คำเสียง06:15:07  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1721396   นางสาวนลินี เดชวัน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1731801   นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
174721   นายวสันต์ อุไรวงศ์06:25:06  แผนกวิชาช่างยนต์
175723   นายบุญชัย วสยางกูร07:54:03  แผนกวิชาช่างยนต์
176203   นายกัมปนาท พระสุพรรณ์  แผนกวิชาช่างยนต์
177191   ว่าที่ร้อยตรีสุพวรรณ ผาแก้ว  แผนกวิชาช่างยนต์
1781818   นายสมาน นิลขันธ์06:55:41  แผนกวิชาช่างยนต์
179727   นายธวัชชัย จักษุพันธ์  แผนกวิชาช่างยนต์
180728   นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข  แผนกวิชาช่างยนต์
1812001   นายประชาไทย ไกยฝ่าย  แผนกวิชาช่างยนต์
1827213   นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์  แผนกวิชาช่างยนต์
1837216   นายนพพร สมคิด  แผนกวิชาช่างยนต์
18429   นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์07:58:00  แผนกวิชาช่างยนต์
1857215   นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา07:32:09  แผนกวิชาช่างยนต์
1861401   นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  แผนกวิชาช่างยนต์
187913   นายสิริชัย สิมชมภู06:46:31  แผนกวิชาช่างยนต์
188605   นายจิรศักดิ์ ดุษฏี06:13:00  แผนกวิชาช่างยนต์
189831   นายสุริยัน คันศร08:03:44  แผนกวิชาช่างยนต์
1901394   นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี  แผนกวิชาช่างยนต์
191733   นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์  แผนกวิชาช่างโลหะการ
192736   นายทรงสิทธิ์ บัวชุม06:02:25  แผนกวิชาช่างโลหะการ
19396   นายประยูร เดือนเพ็ง07:30:52  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1941006   นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1951750   นางสาวอินทุอร โยธี  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1961723   นางสาวปวีญอร นัยนิตย์ 07:49:48  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1971112   นายไชยสากล ชนะขันธ์06:49:08  ลูกจ้างประจำ
198743   นางสาวสุรีย์พร หาญนึก06:13:53  ลูกจ้างประจำ
199744   นายทองคำ ศาสดา  ลูกจ้างประจำ
200746   นายอำพร ศรีสะอาด06:27:16  ลูกจ้างประจำ
201752   นางอัมพร  ขุนศรี  แม่บ้าน
202754   นางนิตย์ ไชยบุตร  แม่บ้าน
203755   นางสมปอง  ศรีโสดา06:43:31  แม่บ้าน
204758   นางสมสวย  มิ่งขวัญ06:36:03  แม่บ้าน
2057511   นางศศิวิมล ชุมสมาน  แม่บ้าน
2061809   นางสมพร ขุมทอง  แม่บ้าน
207910   นางทับทิม ดาวตก06:35:21  แม่บ้าน
20826   นางหทัยรัตน์ อินทา  แม่บ้าน
209923   นางศรีประไพ ศิลาโชติ07:11:34  แม่บ้าน
21027   นางบุญเพ็ง สิทธิพร  แม่บ้าน
2111899   นางกิตติยา จันตะ  แม่บ้าน
2123   นายอภิสิทธิ์ สมสวย07:40:45  เจ้าหน้าที่ธุรการ
213101   นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์08:15:06  เจ้าหน้าที่ธุรการ
21452   นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2155   นางสาวณัฐรดา เทนโสภา07:52:44  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2161543   นางสาวฐิตารีย์ คำจันทร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
217764   นางสาวบังออน  ตามบุญ07:32:37  เจ้าหน้าที่ธุรการ
218767   นางนวรัตน์ สมจริง07:53:38  เจ้าหน้าที่ธุรการ
219769   นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2201856   นางสาววรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2217623   นางสาวโสรยา ร่วมใจ07:57:08  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2227633   นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์07:54:57  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2237642   นางสาวปณิชา นกอิ่ม07:52:15  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2247624   นางสาววรรณภา จันทป  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2257655   นางสาวณภัชนันท์ บุตรไชย06:45:36  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2261344   นางสาวธารทิพย์ สุขสมบัติ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
227107   นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี07:57:05  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2281503   นายศตวรรษ พันธ์สมตน07:56:37  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2291004   นางสาวพิกุล ศิริผล07:59:46  เจ้าหน้าที่ธุรการ
230438   นางสาวพัชรี แก้วพินึก07:36:36  เจ้าหน้าที่ธุรการ
231286   นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
232425   นางสาววรรณิสา จงจำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2332   นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์07:55:20  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2342570   นายกิตติ ซาสังข์07:46:21  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2351337   นายภูมิธนิตย์ จอกน้อยโชติวัต07:24:50  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2361338   นายพรศักดิ์ ดีเลิศ06:34:04  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2371339   นายสุทัศน์ นามมุงคุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2381500   นายสุรัตน์ พุทธรักษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2391341   นางสาวณัชชา คูณลาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2401505   นางสวสุภาวดี ปัสสาคำ   เจ้าหน้าที่ธุรการ
2411114   นางสาวพนิดา สมคณะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2421392   นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ   เจ้าหน้าที่ธุรการ
2431713   นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์07:56:49  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2441716   นางสาวณัฎฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2451742   รัชนีกร มะโนราช  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2461745   นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2471845   นางสาวสุกัญญา สยุมพร  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2482027   นายนัฐธิดา เทพวงษ์ 07:53:36  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2492028   นายอมรรัฒน์ กุลาเทศ07:56:14  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2502029   นางสาวกฎชกรณ์ สารสุข 07:35:21  เจ้าหน้าที่ธุรการ
251771   นายสมยศ บุญทาทอง07:27:14  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
252772   นายเสถียร จันทป  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
253773   นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2547611   นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
255774   นายบุญส่ง สยุมพร  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2567714   นายวัชรินทร์ ดูแล07:42:43  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
257775   นายสมุทร จันดา08:08:58  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
258776   นายอำไพ สงวนทรัพย์05:39:40  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
259778   นายธงชัย ทองยุ้น06:14:06  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
260779   นายคูณ ศิริผล  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2613010   นายดุสิต ดวงพลอย  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2627712   นายนิล มิ่งขวัญ06:35:39  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2631059   นายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2642568   นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2651121   นายโกญจนาท สุบัตติ07:00:27  ยามรักษาความปลอดภัย
266781   นายสมาน  จินนู06:39:39  ยามรักษาความปลอดภัย
267784   นายสุรชาติ ศรีเมือง05:31:51  ยามรักษาความปลอดภัย
26834   นายประจิตร กลอนศรี  ยามรักษาความปลอดภัย
269787   นายวันชัย โสระเวช06:42:19  ยามรักษาความปลอดภัย
27010   นายขามเรียม อุดรพิมาย06:32:53  ยามรักษาความปลอดภัย
2712567   นายนิวัตร คล่องแคล่ว  ยามรักษาความปลอดภัย
2721821   นางสาวดวงดาว แสวงทรง  ครูฝึกสอน
2731822   นางสาวเจนจิรา คำผง  ครูฝึกสอน
2741823   นายเทพปริญญา ประพันธ์  ครูฝึกสอน
2751824   นางสาวจุฑาทิพย์ ทองดับ  ครูฝึกสอน
2761825   นางสาวปวีณา ท่าประโคน  ครูฝึกสอน
2771826   นางสาววารีลักษณ์ โคตรสิงห์  ครูฝึกสอน
2781827   นางสาวศิริลักษณ์ ดวนใหญ่  ครูฝึกสอน
2791828   นางสาวรัตน์ติพร พลแสน  ครูฝึกสอน
2801829   นายวิศเรศ ศรีใสคำ  ครูฝึกสอน
2811831   นายณรงค์ฤทธิ์ นีระมนต์  ครูฝึกสอน
2821833   นางสาวดวงใจ พรหมธา  ครูฝึกสอน
2831836   นายสัมฤทธิ์ บุญกลิม  ครูฝึกสอน
28415   นายฐานทัพย์ จินติบุตร  ครูฝึกสอน
2851838   นายวรโชติ วรรณวงศ์  ครูฝึกสอน
2861839   นายเชาว์วรรธน์ เชียงสิมา  ครูฝึกสอน
2871830   นายนฤทธิชัย วงษ์ศิริ  ครูฝึกสอน
2881403   1403  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2891726   1726  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2901707   1707  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2911504   1504  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2921700   1700  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2931405   1405  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2941727   1727  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2951702   1702  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2961728   1728  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2971735   1735  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2981708   1708  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
299140   140  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3001712   1712  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3011731   1731  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3021399   1399  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3031715   1715  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3041600   160007:06:45  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3051397   1397  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3061404   1404  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3071711   1711  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3081709   1709  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3091703   1703  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
310756   756  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3111400   1400  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3121506   1506  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3131701   1701  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3141501   1501  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3151706   1706  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3161720   1720  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3171705   1705  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3181722   1722  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3191725   1725  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3201704   1704  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3211502   1502  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3221710   1710  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3231444   1444  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3241402   1402  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3251390   1390  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3265000   5000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3272031   203107:26:43  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3287713   7713  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
329112   112  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3301120   1120  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3311122   1122  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3321350   1350  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
333114   114  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3341113   1113  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3353004   3004  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3363003   3003  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3373001   3001  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3382582   2582  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3391811   1811  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3401810   1810  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3417613   7613  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3422035   203506:26:41  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
34310000   10000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3442042   204207:23:06  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3452041   204107:23:12  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3462040   204007:33:47  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3472039   203907:40:42  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3482038   203807:49:12  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3492032   2032  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3502037   203707:51:17  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3511115   1115  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3522034   203406:33:28  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3531061   1061  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
35411   11  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3552036   203607:38:24  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3562033   203307:44:48  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3571757   1757  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3581011   1011  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3591360   1360  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3601227   1227  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3611353   1353  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3621354   1354  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3631355   1355  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3641356   1356  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3651730   1730  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3661733   1733  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3671359   1359  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3681732   1732  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3691361   1361  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3701729   1729  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3711724   1724  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3721370   1370  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3731393   1393  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3741721   1721  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3751358   1358  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3761342   1342  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3771395   1395  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
378128   128  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
37913   13  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
380130   130  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
381131   131  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3821754   1754  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3831352   1352  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3841340   1340  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
385123   123  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3861343   1343  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3871345   1345  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3881346   1346  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3891747   1747  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3901808   1808  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3911349   1349  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3921753   1753  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3938   8  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
394533   533  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
39548   48  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
396805   805  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
397311   311  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
398312   312  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
39921   21  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
400801   801  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4014   4  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
40249   49  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
40350   50  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
404501   501  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
40555   55  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4062044   204407:46:51  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4072579   2579  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
408802   802  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
409957   957  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4101803   1803  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
411981   981  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
412267   267  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
413673   673  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
414278   278  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
41540   40  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4162851   2851  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
417770   770  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
418954   954  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
419810   810  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
420623   623  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
421622   622  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
422500   500  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4231   1  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
424651   651  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4251744   1744  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4262043   204307:50:26  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
427135   135  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4287510   7510  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
429751   751  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
430747   747  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
431253   253  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
432725   725  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
433757   757  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
434122   122  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
43585   85  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
436102   102  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
437641   641  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
438108   108  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
439103   103  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
440737   737  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4417648   7648  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4427615   7615  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4436   6  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
44460   60  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
445316   316  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
446285   285  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
447252   252  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4487653   7653  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4492571   2571  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4507636   7636  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4517634   7634  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4527628   7628  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
453617   617  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4547617   7617  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
455761   761  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
456766   766  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
45768   68  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
458812   812  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
459953   953  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
46018   18  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
461951   951  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
462919   919  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4631760   1760  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4641804   1804  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4651756   1756  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
466914   914  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
467904   904  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
468903   903  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
469830   830  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
470825   825  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4712581   2581  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4725294   5294  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4731748   1748  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4741736   1736  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4751737   1737  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4761739   1739  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4771740   1740  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4781367   1367  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4791005   1005  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4801746   1746  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
481811   811  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4821749   1749  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4831363   1363  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4841751   1751  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4851752   1752  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4861813   1813  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4871755   1755  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4881366   1366  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
489724   724  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
490818   818  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4912009   200907:09:01  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4922010   2010  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4932011   2011  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
494202   202  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
495745   745  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4962024   2024  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
497748   748  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
498682   682  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
499674   674  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5002561   2561  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5019999999   9999999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
502999999   999999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
503999   999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5042023   202307:23:37  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5051900   190007:53:43  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5067   7  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5071840   1840  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
508809   809  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
509808   808  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
510807   807  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5112008   2008  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
512804   804  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5131734   173407:48:07  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5141901   1901  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
515790   790  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
516768   768  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5172000   2000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
518762   762  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5192002   200206:08:18  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
520806   806  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
โทร แฟกซ์
personnelworking.php
Developped by