คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   414
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น2-2-34
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า1-4-35
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-22
2201-2102การบัญชีเช่าวื้อและฝากขาย2-2-34
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ2-2-34
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง12-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง12-2-34
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3201-2005 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹---------------------------- 2201-2104 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹---------------------------- 3201-2001 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2102 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹--------- 2200-1001 ---------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2102 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹------------------------------------- 20201-2001 -------------------------------------›
น.ส.สงกา ศรีอ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-2102 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹---------------------------- 2201-2102 ----------------------------›
นายณัฐภาส โพธะจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล