คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   413
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1004กฎหมายแรงงาน1-0-11
2001-1006กฏหมายแรงงาน1-0-11
20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30204-2007เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  14     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์
‹---------------------------- 30204-2007 ----------------------------›
นายภูมินทร์ ต้นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูมินทร์
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายภูมินทร์ ต้นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายภูมินทร์ ต้นงาม
‹---------------------------- 20204-2002 ----------------------------›
นายภูมินทร์ ต้นงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20204-2002 ----------------------------›
นายภูมินทร์ ต้นงาม
นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล