คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   331
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด10-2-12
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10-2-12
 จำนวนชั่วโมง  79  ชั่วโมง  ปวช.  79  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
น.ส.มัลลิกา
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 20000-1220 ---------›
น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-9206 ---------›
น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
‹--------- 20000-1220 ---------›
น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1220 ---------›
น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
‹--------- 20000-1220 ---------›
น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
‹--------- 20000-1220 ---------›
น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล