คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   325
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-22
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-22
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1402 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 2121-1001 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1402 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1402 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล