คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   324
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ0-2-12
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3-0-33
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  21     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1210 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1209 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1209 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1210 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1209 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1210 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1210 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล