คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   322
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-11
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม3-0-33
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  21  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  15     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
นายศักดา ยืนยิ่ง
นายศักดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศักดา
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
นายศักดา ยืนยิ่ง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
นายศักดา ยืนยิ่ง
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
นายศักดา ยืนยิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1602 ------------------›
นายศักดา ยืนยิ่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล