คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุรีพร   คืนดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานความร่วมมือ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-29
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-29
30200-1002หลักการตลาด2-2-316
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
สคธ.(ม.6)11
426 
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
บช.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
สคธ.ทวิ.11
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ทค.ทวิ.11
426 
‹--------- 30200-1002 ---------›
สบช.ทวิ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
คธ.12
426 
‹--------- 30200-1002 ---------›
สบช.ทวิ.11
426 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
คธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
บช.23
426 
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
บช.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล